IBAI IKASTOLA HOY EN DÍA

 

EJES DEL PROYECTO EDUCATIVO
 
A la hora de explicar nuestro Proyecto Educativo, queremos subrayar que éste se basa en 4 ejes principales.
 
Nuestro primer eje es la Educación integral. Creemos que es importante educar a nuestros alumnos en múltiples ámbitos. Desde la ikastola Ibai queremos reivindicar que el ámbito emocional y social tiene igual o mayor importancia que el académico.

HEZIKETA INTEGRALA

 

Ikasleari bai esparru indibidualean eta bai sozialean heziketa integrala eskaintzen zaio, bere gaitasun guztien garapen orekatua bultzatzen ahaleginduz. Ikaslearen heziketa emozionala garatzeko, ikastetxean giro afektibo-positiboa sustatuko da. Familia eta eskolako estamentu ezberdinek izango dute heziketaren ardura. Pertsonen arteko ezberdintasunak ikasleen heziketarako alderdi positibotzat jotzen ditugu. Hezkidetza geure gain hartzen dugu. Eskola inklusiboa izango da eta aniztasunari erantzuna oinarrizko irizpidea izango da hezkuntza sisteman. Hezkuntza jarduera arrazoian eta elkarrizketan oinarrituko da.

EDUCACION INTEGRAL

Se ofrece al alumno-a una educación integral tanto en el ámbito individual como en el social, potenciando el desarrollo equilibrado de todas sus competencias. Para desarrollar su educación emocional, en el centro se potenciará un ambiente afectivo-positivo.  La responsabilidad de la educación recaerá sobre los diferentes estamentos del centro y la familia.  Las diferencias entre las personas se consideran un valor positivo para la educación de nuestros-as alumnos-as. La coeducación se asume como base. Como escuela inclusiva, el criterio básico de nuestro sistema educativo será la respuesta a la diversidad.  Las actividades educativas se basarán en el razonamiento y en el diálogo.

Horretan laguntzeko, eskola-komunitatea osatzen duten kide guztien arteko parte-hartzea eta bizikidetza sustatuko dira, eta ikastetxeak dituen baliabide guztiak ikasle guztien beharrei erantzuteko  eskainiko dira. 

Egitasmo hau garatzeko, besteak beste, hauek dira gure PROIEKTUAK:

Para ello se promoverán la participación y la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa, y se ofrecerán todos los recursos del centro para responder a las necesidades de todo el alumnado.

Estos son algunos de nuestros PROYECTOS:

PSIKOMOTRIZITATEA HAUR HEZKUNTZAN:

Psikomotrizitatea heziketaren filosofia bat da. Mugimenduaren bidez pertsonaren garapen fisiko, psikiko eta soziala ahalbidetzen, errazten eta suspertzen duen gaitasun gisa definitu ohi da.

Haurrek astero psikomotrizitate bi saio dituzte talde bikoiztuan. 

 

PSICOMOTRICIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL:

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción integral del ser humano, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el cuerpo y el movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en un contexto social.

GOLDEN 5

Golden 5 proiektuarekin orain dela hiru urte hasi ginen.

Europako bost Unibertsitatek, Sevillakoa barne, sortutako proiektu bat da Europar Komisioaren laguntzaz finantziatuta. Irakasleen hainbat gaitasun profesional garatzearen bitartez, ikasleengan autoestimua, eskolako kide izatearen sentipena eta ikasketa emaitzak hobetzea du helburu.

 

GOLDEN 5

Hace tres años empezamos a trabajar con el programa Golden 5. Es un proyecto creado por 5 universidades europeas, entre ellas la de Sevilla, y financiado por la Unión Europea. Este programa tiene como objetivo mejorar la autoestima, la socioabilidad y el rendimiento académico del alumnado, dotando al profesorado de un conjunto de herramientas adecuadas. 

 

Areas Golden 5: 
Honekin batera teknologia berriek hartu duten garrantzia agerikoa den heinean, Ibai ikastola Gsuite proiektuan murgildu da gure metodologia eta konpetentzia digitala sustatzeko helburuarekin.

TEKNOLOGIA BERRIEKIN BATERA GOAZ: GAITASUN DIGITALA

 

Gaur egungo ikasleak garai digitalean hezten ari dira. Ez gara atzean gelditu. Garai berrietara egokitu gara, eta amaierarik gabeko heziketa-prozesu batean murgildurik aurkitzen gara.

 

AVANZAMOS JUNTO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: COMPETENCIA DIGITAL

Nuestro alumnado se está educando en la era digital. No queremos quedarnos atrás. Nos estamos adaptando a los nuevos tiempos, inmersos en un proceso de cambios.

 

3.zikloko ikasleak Scratch informatika-aplikazioaren bitartez   ordenagailuen programazioaren kontzeptuak ikasten dituzte.  Informatika-aplikazio horren bidez haurrek programatu egin dezakete, aplikazio berriak sortu eta jokoak asmatu.

Robotikan ere lehen urratsak ematen hasi gara.

 

El alumnado de 3º ciclo aprende los conceptos del lenguaje de programación mediante la apliacación informática Scratch. Con esta aplicación informática el alumnado puede programar, crear nuevas aplicaciones y crear juegos.

También hemos empezado a dar los primeros pasos en Robótica.

 

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 

Aniztasun departamentuak, premia bereziak dituzten ikasleen beharrak kontutan hartuta,  ikasketa esanguratsua, funtzionala , parte-hartzailea eta eraikitzailegoa bultzatu asmoz, duela hiru ikasturte bere proiektua martxan jarri zuen: baratza eta sukaldea. Bi esparru hauetan metodologia aktiboa, ikertzailea eta berdinen arteko interakzioa era kooperatiboan sustatzen dira. 

Proiektua oso aberasgarria da eskola osatzen dugun guztientzat.

 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

El departamento de diversidad para dar respuesta más específica a las necesidades del alumnado puso en marcha hace tres años los talleres de cocina y huerta.Este proyecto tiene como objetivo impulsar el aprendizaje significativo, funcional, participativo y constructivo. En estos dos espacios se fomentan la interacción entre iguales de forma cooperativa y la metodología experimental y activa.

Este proyecto es muy enriquecedor para toda la comunidad educativa.

 
C:\Users\ir013083aam\Downloads\baratza.jpg

HIZKUNTZAK EGITEN GAITU

Euskara  da irakaskuntza eta komunikazioko tresna. Gure helburu nagusienetako bat ikasleen euskara maila hobetzea eta erabilera areagotzea da. Ahozkotasuna indartzeko eguneroko jardueretan ekintza desberdinak txertatuta ditugu, hala nola, errutinak, kontaketak, abestiak, olerkiak, aurkezpenak, albisteak… Testuen idatzizko eta ahozko ulermenaren konpetentzia garatzeko, maila guztietan,  astean bitan bikoizketak egiten dira. 

El euskera es la herramienta principal en la enseñanza y comunicación. Uno de nuestros principales objetivos es mejorar el nivel y la utilización del euskera del alumnado.Para reforzar la producción oral incluimos de forma sistemática distintas actividades: rutinas, narraciones, cuentos,  adivinanzas, poemas, presentaciones ... 

Se realizan desdobles de grupos para desarrollar la comprensión escrita y oral de textos.

 

KULTURATIK EDAN

 

Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan Euskal Kulturak lehentasuna du, ikaslea bere ingurune sozio-kulturalean oinarrituz eremu zabalago bateko partaide sentitu araziz. Ikasleen ikaskuntza prozesu horri balio gehigarria ematen dioten hainbat eta hainbat irteera egiten ditugu, auzoan, Donostian eta Donostiako ingurunean.

 

ENRAIZADOS EN NUESTRA CULTURA

La Cultura Vasca tiene un papel primordial en el proceso de enseñanza – aprendizaje del Centro. Partiendo de su propia realidad socio-cultural, el alumnado se sentirá parte de un modelo más amplio. Realizamos un amplio número de actividades tanto en el barrio como en la ciudad y alrededores para completar el proceso educativo de nuestro alumnado.